NLontruimers is een handelsnaam van Total Facility B.V. en is statutair gevestigd in Rotterdam.

1 januari 2016 versie 1.0 1
Total Facility B.V.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
Total Facility B.V.
Bijdorp Oost 56, 2992 LA Barendrecht
T. 085-4015712 – E. info@total-facility.nl

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
Met Total Facility wordt in het navolgende iedere vennootschap van de Total Facility B.V. bedoeld, waar de overeenkomst of aanspraak betrekking op heeft. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Total Facility, overeenkomsten tot levering en/of vervaardiging van goederen en/of het verrichten van diensten, alsmede op de leveringen en opleveringen, tenzij schriftelijk met Total Facility anders is overeengekomen. Verwijzingen door opdrachtgevers naar hun eigen voorwaarden worden door Total Facility niet aanvaard en nadrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 2: OFFERTES
A. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten of voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn
– tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen
– geheel vrijblijvend.
B. Indien niet anders vermeld, is uitgegaan van de voor het project te verwachten gemiddelde werkomstandigheden en een uitvoering gedurende normale werkuren.
C. Alle verstrekte afbeeldingen hebben het karakter van een benaderende aanduiding en zijn niet bindend.
D. Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst van Total Facility zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, binden Total Facility eerst, nadat deze door Total Facility, dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
E. Indien een wederpartij een gedane aanbieding niet (tijdig) accepteert, is zij gehouden de bij de aanbieding behorende bescheiden franco aan Total Facility te retourneren.
F. De opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen 10 dagen na de verzending door Total Facility schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.
G. Indien opdrachtgever uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft blijft uit, dan kunnen – voor zover gebruikelijk – de kosten die Total Facility heeft moeten maken om haar offerte te kunnen verstrekken in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 3: WIJZIGING IN DE OVEREENKOMST
A. Indien, nadat de opdracht is verstrekt, in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dienen deze tijdig en schriftelijk ter kennis van Total Facility te worden gebracht. Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van één en ander voor rekening van opdrachtgever.
B. Total Facility is gerechtigd om op grond van wijzigingen in de opdracht, de overeengekomen prijs aan te brengen naar gelang de wijziging dit rechtvaardigt.
C. Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Total Facility wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Total Facility geen verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
A. Total Facility bepaalt de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

ARTIKEL 5: INFORMATIE- EN MEDEWERKINGSPLICHT OPDRACHTGEVER
A. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens welke Total Facility redelijkerwijze nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van Total Facility. Tevens verschaft opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van de opdracht.
B. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient opdrachtgever te zorgen voor:
– alle noodzakelijke gegevens betrekking hebbende op het werk, de bouwplaats/ruimte en alle overige bijkomstige omstandigheden.
– alle benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen en vrijwaringen voor leveranties van derden.
– bereikbaarheid van en nutsvoorzieningen bij de bouwplaats/ruimte, zodanig dat naar het oordeel van Total Facility met het werk begonnen kan worden.
– voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen, werktuigen en/of grondstoffen.
C. Total Facility heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemdeverplichtingen zal hebben voldaan.
D. Total Facility is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van onjuiste informatie, dan wel onvoldoende medewerking van de wederpartij.
E. Zodra de overeenkomst tussen opdrachtgever en Total Facility tot stand is gekomen, is Total Facility gerechtigd ter plaatse waar het werk moet worden uitgevoerd een reclamebord te plaatsen en tijdens de uitvoering geplaatst te houden, zonder dat daarvoor aan Total Facility een vergoeding in rekening kan worden gebracht.
F. De onder E genoemde bevoegdheid lijdt uitzondering indien de uitvoering dient te geschieden in een bestaand bouwwerk/ruimte, hetwelk in gebruik is en de gebruiker tegen de plaatsing van een reclamebord schriftelijk bezwaar maakt.

ARTIKEL 6: MEER- EN MINDERWERK
A. Total Facility is gerechtigd om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever, indien het uitvoeren van dit meerwerk naar mening van Total Facility noodzakelijk is voor het voltooien van de opdracht en indien de aan dit meerwerk verbonden kosten niet meer bedragen dan 10% van de overeengekomen aanneemsom.
B. Indien het meerwerk meer dan 10% afwijkt van de overeengekomen aanneemsom, treden partijen in overleg omtrent de te nemen maatregelen.
C. Bij minderwerk is de opdrachtgever 15% van de minderprijs verschuldigd aan Total Facility als vergoeding voor de gemaakte kosten en gederfde winst.

ARTIKEL 7: PRIJZEN
A. De prijzen van Total Facility zijn exclusief btw en zonder aftrek van korting, tenzij anders overeengekomen.
B. De prijzen van Total Facility zijn berekend voor leveringen af bedrijf. Bij leveringen elders, op verzoek van de opdrachtgever, zijn de hieraan verbonden meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
C. Wanneer op verzoek van de opdrachtgever arbeid verricht moet worden buiten de – voor Total Facility geldende – normale werktijd, dan worden de voor die arbeid geldende opslagen en daaraan verbonden kosten in rekening gebracht.
D. Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.
E. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabricaten, lonen, premies van welke aard dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en en/of andere factoren die de prijs van de goederen of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Total Facility gerechtigd deze wijzigingen dien overeenkomstig aan de opdrachtgever door te berekenen.
F. Indien deze prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal opdrachtgever zijnerzijds het recht hebben, mits schriftelijk binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aan Total Facility meegedeeld, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de voor de verhoging geldende prijzen.

ARTIKEL 8: LEVERING
A. Levertijden (en reparatie-duur) zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Indien en voor zover desondanks aanspraak bestaat op schadevergoeding, dan is deze beperkt tot maximaal 10% van de overeengekomen aanneemsom, exclusief meer/minderwerk.
B. Een overeengekomen levertijd gaat eerst lopen nadat alle voor de aanvang van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Total Facility en de betaling van de aanneemsom, voor zover deze bij het sluiten van de overeenkomst behoort te geschieden, is verricht.
C. Vanaf het moment van afzondering van goederen t.b.v. de opdrachtgever geschiedt zulks en zijn deze voor diens rekening en risico.
D. Bij een reparatie vervangen materialen of goederen worden aan de opdrachtgever overgedragen, indien zulks bij het geven van de opdracht tot die reparatie uitdrukkelijk is verzocht. Voor het overige wordt de opdrachtgever geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen en goederen ten gunste van Total Facility, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op vergoeding kan maken. Indien en in zoverre naar het oordeel van Total Facility noodzakelijk of wenselijk is, is Total Facility gerechtigd de vervangen materialen of goederen te (doen) vernietigen.

ARTIKEL 9: ZEKERHEIDSSTELLING
A. Total Facility is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, naar het oordeel van Total Facility voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.
B. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, heeft Total Facility het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte terug te nemen, onverminderd de aan Total Facility alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten te vermeerderen met een opslag wegens winst en risico ter hoogte van 15% van de kosten. De genoegzaamheid van de zekerheidsstelling is ter beoordeling van Total Facility.

ARTIKEL 10: BETALING
A. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt betaling hetzij à contant aan Total Facility, hetzij via overboeking op een door Total Facility aan te wijzen bank- of girorekening bij de levering van de goederen of onmiddellijk na het verrichten van diensten. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan worden geëist.
B. Bij aankopen op rekening, welke uitsluitend geschieden na voorafgaande schriftelijk toestemming van de directie, dient betaling door Total Facility te zijn ontvangen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.

ARTIKEL 11: WANPRESTATIE/TEKORTKOMING VAN OPDRACHTGEVER
A. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surseance van betaling of toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Total Facility verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling – terstond opeisbaar.
B. Het onder sub A. bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 15% op jaarbasis gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto factuurbedrag, tot aan het tijdstip van algehele voldoening.
C. In de onder sub A. bedoelde gevallen heeft Total Facility eveneens het recht de uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van Total Facility, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van Total Facility dan tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever, één en ander voor zover dit door de wanprestatie dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
D. Wanneer Total Facility genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur ter incasso uit handen te geven aan derden (advocaat en/of deurwaarder) is Total Facility gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens door Total Facility gemaakte kosten – van tenminste 15% van de bruto factuurwaarde (met een minimum van Euro 250,–), zulks vermeerderd met Euro 30, administratiekosten.

ARTIKEL 12: RECHT VAN RETENTIE
A. Total Facility is gerechtigd om goederen die Total Facility van en voor de opdrachtgever onder zich heeft, onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die Total Facility besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD
A. Indien goederen geleverd zijn alvorens de desbetreffende factuur – ook indien deze verhoogd is met kosten en/of schaden – volledig is voldaan, blijven deze goederen eigendom van Total Facility tot het tijdstip van volledige betaling. Zolang de betaling van de goederen niet volledig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever niet gerechtigd de goederen te vervreemden of te bezwaren, te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aard- en nagelvast te verbinden aan een niet aan Total Facility toebehorende onroerende zaak.
B. Bij overtreding door opdrachtgever van voorgaand lid zal deze aan Total Facility een direct opeisbare boete verschuldigd zijn ten belopen van 1 1/2 maal de netto factuurwaarde onverminderd het recht van Total Facility op aanvullende schadevergoeding en het recht op nakoming.
C. In geval van een overeenkomst van koop en verkoop met een opdrachtgever is deze hetzij gehouden tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde goederen tegen brand- en braakschade, diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening te doen verzekeren hetzij jegens Total Facility aansprakelijk voor de volledige schade aan deze goederen die uit genoemde voorvallen door Total Facility ontstaat.

ARTIKEL 14: AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT EN REPRODUCTIERECHT
A. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen blijven de door of vanwege Total Facility verstrekte aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, schema’s, begrotingen, programma’s en calculaties e.d. haar onvervreemdbaar eigendom.
B. De onder A. genoemde bescheiden dienen op eerste verzoek van Total Facility compleet en onbeschadigd te worden teruggegeven en mogen niet worden gebruikt, op geen enkele wijze worden overgenomen, doorgegeven of ter kennis gebracht worden aan derden.
C. Alle met betrekking tot aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, schema’s, programma’s e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 15: OVERMACHT
A. Total Facility is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Total Facility verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins, oorlogs– en terroristische daden in en buiten Nederland -, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, transportmoeilijkheden, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege.
B. In geval van een blijvende overmacht situatie zal Total Facility daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Na ontvangst van deze mededeling zal de opdrachtgever gedurende tien dagen het recht hebben de order schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Total Facility af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order te vermeerderen met een percentage van 15% wegens winst en risico voor zover het betreft werk in regie.
C. Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Total Facility het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Indien de overmacht weliswaar van tijdelijke aard is, doch naar verwachting langer zal duren dan twee maanden, geldt het in lid B. bepaalde.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID
A. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid, is Total Facility niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaak, dan wel aan personen, geleden door de opdrachtgever.
B. De aansprakelijkheid van Total Facility strekt zich in ieder geval niet verder dan tot het bedrag waarvoor deze verzekerd is dan wel, indien zij ter zake geen verzekering heeft afgesloten, tot het bedrag waarvoor een ondernemer met een bedrijf als dat van Total Facility zich pleegt te verzekeren.
C. Total Facility heeft te allen tijde het recht, zelf over te gaan tot herstel van materiële schade die opdrachtgever heeft geleden of stelt te hebben geleden, zonder dat met het overgaan tot herstel Total Facility enige aansprakelijkheid erkent. Opdrachtgever heeft de plicht Total Facility met een termijn van tenminste vier weken in gebreke te stellen, welke termijn wordt verlengd met de tijd die nodig is voor een onderzoek door deskundigen, alvorens Total Facility geacht kan worden in verzuim te verkeren, zulks onverminderd de rechten van Total Facility uit de wet of deze voorwaarden.

ARTIKEL 17: KLACHTEN
A. Een opdrachtgever die niet tevreden is over de door Total Facility geleverde goederen of door Total Facility verrichte werkzaamheden waarvoor geen speciale garantie geldt kan gedurende acht dagen na ontvangst van die goederen of voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen.
B. Indien de klacht gegrond blijkt te zijn, zal Total Facility zorg dragen, te hare keuze, voor vervanging van de goederen of verrichte werkzaamheden, dan wel voor restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten, een en ander met inachtneming van artikel 16 lid C
C. Klachten met betrekking tot de hoogte van de factuur kunnen schriftelijk gedurende acht dagen na ontvangst worden ingediend.
D. Het onder A. bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe afwijking van hetgeen overeengekomen is. Bij beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering genomen worden; er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden.

ARTIKEL: 18 GARANTIE
A. Op de door Total Facility geleverde goederen wordt uitsluitend garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier aan Total Facility is verleend en jegens Total Facility wordt nagekomen.
B. Behoudens het bepaald onder C. verleent Total Facility vanaf de datum van oplevering met inachtneming van de beperkingen als in deze voorwaarden geformuleerd, aan wederpartij een garantie van drie jaar voor de door haar verrichte werkzaamheden met dien verstande, dat gebreken, welke bij normaal en oordeelkundig gebruik aan de dag treden en welke aan Total Facility kunnen worden toegeschreven, als zijnde een fout in de door Total Facility ontworpen constructie, ondeugdelijk door Total Facility verrichte werkzaamheden, gebruik door Total Facility van ondeugdelijke materialen, door Total Facility kosteloos worden hersteld.
C. Geen aanspraken op garantie worden verleend:
– indien aan het uitgevoerde werk en/of de leverantie andere en/of zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst bekend was.
– indien zonder schriftelijke toestemming van Total Facility door derden reparaties of andere werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht.
– indien geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt en onderhouden.
– ter zake van fouten in het ontwerp van de constructie indien het ontwerp door opdrachtgever dan wel door derden is gemaakt.
– indien er door opdrachtgever geen of onvoldoende onderhoud is gepleegd.
D. Reparaties en/of materialen, die eventueel voor garantie in aanmerking komen, dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals sleep-, vracht-, verblijf- en rentekosten terstond te worden betaald. Restitutie wordt verleend ingeval van acceptatie van de garantieaanspraak door de fabrikant c.q. leverancier tot ten hoogste het bedrag, dat door deze aan Total Facility wordt vergoed.

ARTIKEL 19: VERJARING
A. Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens het bepaalde in art. 6:191 BW, na verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de goederen worden geleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

ARTIKEL 20: GESCHILLEN
A. Ten aanzien van geschillen, die rijzen ter zake van of in verband met de door Total Facility gesloten overeenkomsten, zal uitsluitend bevoegd zijn de rechtbank Rotterdam, tenzij dwingende wetsbepalingen zich daartegen verzetten.
B. Nederlands recht is alleen en uitsluitend van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.